pozyczke

Decyzje Prezesa UOKiK wobec firmy Creamfinance Polska dotyczące pożyczek

Decyzje Prezesa UOKiK wobec firmy Creamfinance Polska i powiązanych spółek

Na początku 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył surowe kary finansowe o łącznej wysokości 10 milionów złotych na firmę Creamfinance Polska oraz jej powiązane spółki: MDP Finance, KIM Finance i JJK Credit. Decyzje te były odpowiedzią na nieuczciwe praktyki związane z tzw. „rolowaniem pożyczek”. Rolowanie pożyczek polegało na naprzemiennym udzielaniu konsumentom nowych pożyczek w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co prowadziło do naruszenia limitów maksymalnych kosztów pozaodsetkowych.

Mechanizm działania: Konsument, który nie mógł spłacić pierwotnej pożyczki, był zachęcany do zaciągnięcia kolejnej pożyczki u powiązanej spółki Creamfinance grupy, często na niemal identycznych warunkach. W rzeczywistości pieniądze nigdy nie trafiały bezpośrednio do konsumentów, a były używane wyłącznie na spłatę poprzedniego zadłużenia. Proceder ten mógł powtarzać się wielokrotnie, co powodowało lawinowy wzrost kosztów prowizji i odsetek.

Przykład: Konsument, który pożyczył 2400 zł, po cyklu refinansowania z kilkoma umowami, musiał zapłacić ponad 2500 zł prowizji, podczas gdy legalne koszty powinny zamknąć się w granicach około 850 zł. To wyraźnie pokazuje, jak bardzo naruszone były prawa konsumentów.

Kary finansowe: Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył karę 2 949 471 zł na Creamfinance Polska oraz dodatkowe sankcje na powiązane spółki:

 • MDP Finance: 1 885 941 zł
 • KIM Finance: 2 545 098 zł
 • JJK Credit: 88 833 zł

Podobne decyzje dotyczyły także trzech innych firm: Szybka Gotówka, Gwarant24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych, które stosowały praktyki autorefinansowania, nakładając dodatkowe kary rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Rekompensaty dla konsumentów: Konsumenci, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk, otrzymali specjalne powiadomienia mailowe oraz pisemne, aby byli świadomi swoich praw do odszkodowania. Przedsiębiorstwa zobowiązano również do umieszczenia oświadczeń na swoich stronach internetowych.

Inne naruszenia: Dodatkowo, Creamfinance Polska została ukarana kwotą 632 029 zł za niewydawanie formularzy informacyjnych przed zawarciem umowy pożyczki, co jest wymogiem prawnym mającym na celu transparentność oferty.

Prezes UOKiK podkreślił, że takie działania są nieakceptowalne i będą surowo karane, aby chronić zbiorowe interesy konsumentów. Wydane decyzje mają charakter ostrzegawczy dla innych firm pożyczkowych na rynku finansowym w Polsce.

Rolowanie pożyczek jako metoda obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych

W polskim systemie finansowym pojawia się problem tzw. rolowania pożyczek, czyli mechanizmu, który umożliwia instytucjom pożyczkowym obejście przepisów ograniczających maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. Polega to na ciągłym refinansowaniu pożyczek przez powiązane ze sobą spółki, co skutkuje nakładaniem na konsumenta kolejnych, często ukrytych opłat.

W wyniku takich praktyk, osoby korzystające z produktów pożyczkowych mogą być zmuszone do ponoszenia wielokrotnych i nadmiernych kosztów. Przykładowo, konsument, który zaciągnął pożyczkę na kwotę 2000 zł, może być zobligowany do zapłaty kolejnych prowizji, które w efekcie końcowym przewyższają pierwotnie pożyczoną sumę. Często się zdarza, że na skutek rolowania zadłużenie wzrasta kilkukrotnie, co stawia pożyczkobiorcę w trudnej sytuacji finansowej.

Działanie tej praktyki opiera się na podpisywaniu kolejnych umów ze pośrednikami lub powiązanymi instytucjami finansowymi. Typowy scenariusz obejmuje refinansowanie bieżącego długu nową pożyczką, przy czym każda z tych transakcji obarczona jest dodatkowymi kosztami. Co więcej, zgodnie z danymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takie praktyki są często stosowane przez nieuczciwe firmy, naruszając zbiorowe interesy konsumentów.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył kary finansowe na firmy stosujące takie mechanizmy, które przekraczają łącznie kwotę 10 milionów złotych. Dodatkowo, firmy te zobowiązane są do poinformowania konsumentów o naruszeniach oraz do poprawy przejrzystości swoich produktów.

Rolowanie pożyczek jest szczególnie problematyczne, gdy dotyczy osób prywatnych, które zaciągają pożyczki w celu poprawy swojej płynności finansowej lub na pokrycie pilnych wydatków. Zrozumienie zasad działania tych mechanizmów oraz świadomość przysługujących praw jest kluczowa dla uniknięcia kłopotów finansowych. Zachęcamy do dokładnego analizowania wszystkich warunków umowy oraz korzystania z porady ekspertów finansowych przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki.

Kary finansowe dla firm za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

Firmy działające na rynku finansowym w Polsce, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów, są narażone na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Naruszanie tych interesów może oznaczać stosowanie nieuczciwych praktyk, takich jak „rolowanie pożyczek”, czyli naprzemienne udzielanie kolejnych pożyczek na spłatę wcześniejszych zadłużeń bez wyraźnego wniosku konsumenta. Przykładem jest nałożenie ponad 10 milionów złotych kar przez Prezesa UOKiK na siedmiu pożyczkodawców i pośredników przez działalność związaną z „rolowaniem pożyczek”. Konsumenci byli wciągani w pułapkę zadłużenia, a rzeczywiste koszty pożyczek przewyższały ustawowe limity kosztów pozaodsetkowych. Firmy takie jak Creamfinance Polska oraz powiązane z nią spółki (MDP Finance, KIM Finance, JJK Credit) oraz Szybka Gotówka z powiązanymi przedsiębiorstwami (Gwarant24, Centrum Rozwiązań Kredytowych) udzielały kolejnych pożyczek, powodując lawinowy wzrost zobowiązań konsumentów.

Przykładowo:

 • Decyzje Prezesa UOKiK wobec Creamfinance Polska obejmują karę w wysokości 2 949 471 zł oraz dodatkowe kary dla MDP Finance (1 885 941 zł), KIM Finance (2 545 098 zł) i JJK Credit (88 833 zł).
 • Szybka Gotówka oraz powiązane firmy zostały ukarane na łączną kwotę 2 439 851 zł.

Praktyki te były szczególnie szkodliwe, gdy konsument był obciążany kosztami kolejnych pożyczek, które nie prowadziły do zmniejszenia zadłużenia, a jedynie do jego zwiększenia. Na przykład jeden z konsumentów zaciągnął pożyczkę w wysokości 2 400 zł, która przez kolejne umowy refinansowania doprowadziła do naliczenia prowizji przekraczających 2 500 zł, podczas gdy zgodnie z prawem maksymalne koszty powinny wynosić około 850 zł.

Prezes UOKiK apeluje o świadome zarządzanie finansami, zwłaszcza w okresach intensywnych kampanii reklamowych, takich jak przedświąteczne i sylwestrowe okazje. Konsumenci powinni unikać ofert, które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne, ale mogą prowadzić do nadmiernych kosztów i zadłużenia. Ważne jest, aby zawsze dokładnie sprawdzać i czytać warunki umów kredytowych i pożyczkowych oraz porównywać dostępne oferty.

Praktyki nieuczciwego refinansowania pożyczek przez powiązane spółki

W ostatnich latach na polskim rynku pożyczek konsumenckich pojawiło się wiele przypadków praktyk związanych z nieuczciwym refinansowaniem pożyczek przez powiązane spółki. Jest to szczególnie przewrotne, kiedy mamy na uwadze, jak skomplikowane mogą być mechanizmy kredytowe dla przeciętnego konsumenta. Przejrzystość i uczciwość w praktykach pożyczkowych mają kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej wielu gospodarstw domowych.

Rolowanie pożyczek, czyli proces polegający na zaciąganiu kolejnych pożyczek, aby spłacić poprzednie, jest schematem używanym przez nieuczciwe firmy pożyczkowe do obejścia przepisów ograniczających koszty pozaodsetkowe. Na przykład, mechanizm ten był stosowany przez spółki takie jak Creamfinance Polska oraz jej powiązane podmioty: MDP Finance, KIM Finance i JJK Credit, które wymuszały na konsumentach późniejsze pożyczki z coraz wyższymi kosztami administracyjnymi.

Statystyki pokazują, że w Polsce aż 10% dorosłych miało problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań kredytowych (źródło). Decyzja Prezesa UOKiK w stosunku do tych spółek była jednoznaczna – nałożono na nie kary finansowe wynoszące łącznie 13 623 343 zł, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. To pokazuje, jak ważne jest wyposażenie konsumentów w wiedzę na temat pożyczke finanse w Polsce.

Podobne konsekwencje spotkały inne podmioty, takie jak Szybka Gotówka, Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych, które stosowały mechanizmy autorefinansowania. Konsumenci, którzy zaciągali u nich pożyczki, często nie byli świadomi rosnących kosztów. Takie działania podmiotów wymusiły na UOKiK wprowadzenie jednoznacznych regulacji, których celem jest ochrona konsumentów.

W praktyce, nieuczciwe refinansowanie pożyczek prowadzi do sytuacji, w której konsument nie jest w stanie spłacić rodzącego się zadłużenia, powodując stopniowy wzrost kosztów i zmienianie pożyczek na coraz gorszych warunkach. Podmioty takie jak Everest Finanse oferujące “Bocian Pożyczki” prowadziły nieuczciwe praktyki związane z leasingiem konsumenckim, dodatkowo narażając klientów na ogromne koszty zabezpieczenia pożyczki i opłat za sprzęt AGD i RTV.

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, startupem lub nawet osobą prywatną, zawsze analizuj warunki umowy pożyczkowej oraz koszty związane z refinansowaniem. Pamiętaj, że instytucje takie jak BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, oferują bezpieczne produkty finansowe wspierające biznesy na różnych etapach rozwoju, w tym pożyczki na innowacyjne projekty czy termomodernizację obiektów mieszkalnych.

Naruszenie prawa przez firmy pożyczkowe poprzez stosowanie mechanizmu autorefinansowania

Firmy pożyczkowe działające na rynku finansowym w Polsce coraz częściej łamią prawo, stosując mechanizm autorefinansowania. Dla nieświadomych konsumentów mechanizm ten może prowadzić do spirali zadłużenia i generować dodatkowe, nieuczciwe koszty. Praktykę tę można zauważyć szczególnie w przypadku firm oferujących szybkie pożyczki, gdzie mechanizmy refinansowania stają się narzędziem obejścia limitów kosztów pozaodsetkowych narzucanych przez polskie prawo.

Mechanizm autorefinansowania polega na tym, że firma pożyczkowa zamiast umożliwiać konsumentowi skuteczne spłacenie zadłużenia, oferuje mu nową pożyczkę na spłatę wcześniejszej. Proces ten jest powtarzany kilkakrotnie, co prowadzi do nawarstwienia kosztów. Na przykład, konsument, który pożyczył 2,000 zł, może po kilku cyklach autorefinansowania być zadłużony na kwotę ponad 4,000 zł, z czego większość stanowią opłaty i prowizje.

Tego rodzaju działania firm pożyczkowych są nie tylko nieetyczne, ale również niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, która nakłada limity na pozaodsetkowe koszty kredytu. Firmy jednak często omijają te przepisy, stosując właśnie mechanizm autorefinansowania. Proceder ten został wykryty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który nałożył na niektóre firmy pożyczkowe wysokie kary finansowe. Przykładowo, spółki powiązane z Creamfinance Polska otrzymały w 2022 roku kary łączące się w kwocie ponad 5 milionów złotych za stosowanie takich praktyk.

Dla konsumentów ważne jest, aby byli świadomi tych nieuczciwych praktyk i dokładnie sprawdzali warunki umowy przed podpisaniem. Istnieje także możliwość odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni, co może być kluczowe w przypadku podpisania niekorzystnej umowy pod wpływem pośpiechu czy presji ze strony firmy pożyczkowej.

Warto również pamiętać o konsultacji z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji o pożyczce, co pomoże uniknąć wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. Regularne monitorowanie komunikatów UOKiK oraz zapoznanie się z ich decyzjami może również pomóc w identyfikacji nieuczciwych pożyczkodawców.

Niewłaściwe informowanie konsumentów o warunkach umów przez Everest Finanse

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą nieuczciwych praktyk stosowanych przez Everest Finanse, które systematycznie wprowadzały konsumentów w błąd odnośnie warunków zawieranych umów. Firma, działająca pod marką „Bocian Pożyczki”, naruszyła przepisy dotyczące maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Praktyki stosowane przez Everest Finanse:

 • Firma łączyła pożyczki z umowami leasingu konsumenckiego zwrotnego, co pozwalało jej na obciążenie klientów dodatkowymi, nieprzejrzystymi kosztami. Konsumenci nie byli informowani o rzeczywistym charakterze finansowania, co prowadziło do nieświadomego zgody na znacznie droższe zobowiązania.
 • Konsumenci podpisywali dokumenty na tabletach przedstawicieli firmy, co utrudniało dokładne zapoznanie się z warunkami umowy. W praktyce fakt ten sprawiał, że wielu z nich nie miało pełnej wiedzy na temat udzielonego finansowania i jego kosztów.

Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka Everest Finanse posługiwała się modelem finansowania, który wykorzystywał pożyczki i leasing sprzętu RTV i AGD do obejścia obowiązujących limitów kosztów pozaodsetkowych. Ta forma udzielania finansowania była szczególnie szkodliwa w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19, co narażało konsumentów na niepotrzebne koszty.

Na firmę nałożono ponad 15 milionów złotych kary, co świadczy o poważnym podejściu regulatora do ochrony konsumentów i przeciwdziałania nadużyciom na rynku pożyczkowym. Everest Finanse musi teraz dokładnie informować klientów o warunkach oferowanych produktów finansowych, zapewniając im jasne i przejrzyste dane przed zawarciem umowy.

Co powinieneś zrobić jako konsument:

 • Zawsze upewnij się, że firma pożyczkowa znajduje się w odpowiednim rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Przeczytaj dokładnie wszystkie dokumenty przed ich podpisaniem. Upewnij się, że rozumiesz warunki umowy i wszystkie związane z nią koszty.
 • Zapytaj o szczegóły finansowania, które otrzymujesz – czy jest to pożyczka, kredyt czy leasing.
 • Skorzystaj z dostępnych narzędzi, aby obliczyć rzeczywiste koszty zobowiązań finansowych i upewnij się, że są one zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

W obliczu nadużyć na rynku pożyczkowym, kluczowe jest zachowanie ostrożności i dokładne zapoznanie się z warunkami umów, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów finansowych.

Decyzje UOKiK dotyczące zmian jednostronnych w umowach przez Deutsche Bank Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał ważną decyzję dotyczącą Deutsche Bank Polska, która dotyczyła jednostronnych zmian w umowach z klientami. Deutsche Bank Polska, korzystając z klauzul abuzywnych, wprowadzał zmiany w umowach kredytowych bez wcześniejszej zgody klientów. Zgodnie z decyzją UOKiK, bank ten nie miał prawa jednostronnie modyfikować warunków umów, co naruszało zbiorowe interesy konsumentów.

Decyzje te mają ogromne znaczenie dla sektora finansowego w Polsce, ale także dla konsumentów korzystających z usług banków. Pożyczki, kredyty hipoteczne i inne usługi finansowe oferowane przez banki muszą być transparentne, a klienci powinni być chronieni przed niespodziewanymi zmianami w warunkach umowy.

Warto zwrócić uwagę na liczne inspekcje i audyty, które przeprowadzane są przez UOKiK w polskim sektorze finansowym. Tym razem działania organu skierowane były przeciwko Deutsche Bank Polska, którego praktyki były uznane za niedozwolone. Za wprowadzenie jednostronnych zmian w umowach kredytowych, bank został ukarany grzywną w wysokości 9,7 miliona złotych. Ta decyzja podkreśla, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i zapewnienie uczciwych warunków w umowach kredytowych.

Należy również zaznaczyć, że jednostronne zmiany w umowach mogą prowadzić do znacznych problemów finansowych dla konsumentów. Przykładem może być sytuacja, w której oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone bez wcześniejszego powiadomienia, co może znacząco obciążyć budżet domowy. Dlatego decyzje UOKiK w tej sprawie mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków.

Jeśli jesteś konsumentem, który zauważył nieprawidłowości w swojej umowie kredytowej z bankiem, warto zwrócić się do UOKiK lub innych instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów. Dzięki takim instytucjom można zadbać o to, aby pożyczka czy finansowanie w Polsce były realizowane na uczciwych i przejrzystych warunkach.

Procedura uzyskania pożyczki unijnej dla start-upów i mikroprzedsiębiorców

Uzyskanie pożyczki unijnej może otworzyć przed start-upami i mikroprzedsiębiorcami nowe możliwości rozwoju. Procedura uzyskania takiego wsparcia wymaga jednak spełnienia kilku kluczowych kroków. Przede wszystkim, aby otrzymać pożyczkę ze środków unijnych, przedsiębiorca musi złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji finansującej. Najczęściej są to fundusze pożyczkowe, banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz różnorodne fundacje i stowarzyszenia współpracujące z BGK (Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Wymagania dotyczące dokumentacji obejmują m.in. biznesplan oraz prognozy finansowe. Aktualnie, limity finansowania mogą sięgać do 500 000 PLN dla start-upów oraz do 200 000 PLN dla mikroprzedsiębiorców.

Proces oceny wniosku obejmuje analizę zdolności kredytowej oraz ocenę planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego wykonalności i innowacyjności. Po pozytywnej weryfikacji firma podpisuje umowę pożyczkową i otrzymuje środki, które mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia, adaptację pomieszczeń, a także wdrażanie nowoczesnych technologii. Warto dodać, że przedsiębiorca po uzyskaniu finansowania ma obowiązek regularnie przedstawiać raporty z realizacji projektu, co jest jednym z kluczowych elementów procedury uzyskania pożyczki unijnej. Ostateczne warunki finansowania są przeważnie bardziej korzystne niż rynkowe – niskie oprocentowanie oraz możliwość karencji w spłacie.

Przykładowo, w województwie mazowieckim wsparcie dla start-upów i mikroprzedsiębiorców wyniosło łącznie 250 mln PLN w 2022 roku, z czego 80% stanowiły pożyczki o średniej wartości 150 000 PLN. Program 3W: woda, wodór, węgiel, w ramach którego można uzyskać wsparcie, koncentruje się na projektach związanych z medycyną, energetyką oraz przemysłem. Dzięki unijnemu wsparciu, wielu przedsiębiorców poprawiło płynność finansową i mogło zrealizować inwestycje, które wcześniej były poza ich zasięgiem.

 • Zakup środków trwałych: Na przykład maszyny, urządzenia, adaptacja pomieszczeń.
 • Nowoczesne technologie: Informacyjne i komunikacyjne.
 • Rewitalizacja i termomodernizacja: Obiekty mieszkalne i komercyjne.
 • Odnawialne źródła energii: Projekty z zakresu ekologii i oszczędności energetycznej.

W skrócie, uzyskanie pożyczki unijnej jest procesem, który, mimo że wymaga spełnienia szeregu formalności i przygotowania rzetelnego biznesplanu, może znacząco przyczynić się do rozwoju działalności gospodarczej. Szczególnie beneficjentami są start-upy i mikroprzedsiębiorcy, którym często brakuje środków na realizację innowacyjnych projektów.