pieniądze dla zadłużonych

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Pieniądze dla Zadłużonych w Polsce

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co musisz wiedzieć?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest kluczowym narzędziem, które może pomóc wielu polskim kredytobiorcom w trudnych sytuacjach finansowych. Celem FWK jest zapewnienie wsparcia osobom mającym trudności z terminową spłatą kredytów, zwłaszcza tych związanych z finansowaniem mieszkań. Oto, co musisz wiedzieć o wsparciu i jakie są warunki jego udzielenia.

1. Mechanizm działania FWK

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje dzięki środkom zgromadzonym z wpłat kredytodawców. Wsparcie udzielane jest na maksymalny okres 36 miesięcy, a miesięczna kwota wsparcia nie może przekraczać 2 tys. zł. Środki te przekazywane są bezpośrednio na rachunek banku, w którym spłacany jest kredyt mieszkaniowy kredytobiorcy. Obowiązki informacyjne oraz odpowiedzialność za dystrybucję funduszy leżą po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Kryteria przyznawania wsparcia

 • Kredytobiorca, który w dniu składania wniosku jest bezrobotny.
 • Koszt obsługi kredytu przekracza 50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
 • Dochód miesięczny gospodarstwa domowego, po odliczeniu kosztów obsługi kredytu, nie przekracza dwukrotności zwaloryzowanej kwoty wskazanej w ustawie o pomocy społecznej (np. 1 552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1 200 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych).

3. Warunki zwrotu i umorzenia wsparcia

Kredytobiorcy, którzy otrzymali wsparcie, muszą rozpocząć jego zwrot po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia. Całkowita spłata rozłożona jest na 144 równe, nieoprocentowane raty. Co istotne, w przypadku terminowej spłaty pierwszych 100 rat, pozostałe 44 raty mogą zostać umorzone, co stanowi znaczną ulgę dla zadłużonych.

4. Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia

Wsparcie z FWK nie jest dostępne w przypadku, gdy:

 • Kredytobiorca utracił zatrudnienie z własnej winy.
 • Umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku.
 • Kredytobiorca posiada inne nieruchomości czy prawa do lokali w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

5. Przykładowe sytuacje uprawniające do uzyskania wsparcia

Załóżmy, że miesięczna rata kredytu wynosi 2 500 zł, a dochód gospodarstwa domowego to 4 000 zł. W takim przypadku rata kredytu stanowi 62,5% dochodów, co kwalifikuje kredytobiorcę do uzyskania wsparcia. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 000 zł miesięcznie) przez 36 miesięcy, całkowita kwota wsparcia wyniesie 72 000 zł. Spłata tej sumy, rozłożona na 144 raty, zacznie się po dwóch latach od zakończenia okresu wsparcia i będzie wynosić 500 zł miesięcznie. Po spłaceniu 100 rat, pozostała kwota może zostać umorzona.

Korzystając z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wielu zadłużonych w Polsce może złapać finansowy oddech i uniknąć pogłębiania się spirali zadłużenia. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami programu i nie czekać do ostatniej chwili z podjęciem działań.

Mechanizm wsparcia kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej w Polsce

W Polsce mechanizmy wsparcia kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, są niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście zwiększającego się zadłużenia gospodarstw domowych. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) oferuje pomoc w postaci wsparcia finansowego do 2000 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Mechanizm ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które utraciły źródło dochodu lub których miesięczne koszty kredytu przekraczają 50% dochodów gospodarstwa domowego.

 • Zasady działania: Środki FWK są wpłacane przez kredytodawców i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w wysokości maksymalnej 2000 zł miesięcznie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez kredytodawcę, który udzielił kredytu mieszkaniowego.
 • Kryteria przyznawania: Aby uzyskać wsparcie, kredytobiorca musi spełniać co najmniej jedno z kilku określonych kryteriów, takich jak utrata pracy lub niski dochód. Przykładowo, wsparcie może być przyznane, jeśli rata kredytu mieszkaniowego przekracza 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.
 • Warunki i proces ubiegania się: Wniosek o wsparcie należy złożyć do kredytodawcy, dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach od pracodawcy czy wyciąg z konta bankowego. Zwrot wsparcia zaczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia. Spłata odbywa się w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.
 • Ograniczenia: Wsparcie nie przysługuje, jeśli kredytobiorca utracił pracę z własnej winy lub jeżeli umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie. Ponadto, wsparcie nie jest przyznawane osobom posiadającym inne mieszkanie lub dom.

Przykład: Jeżeli miesięczna rata kredytu wynosi 2500 zł, a kryterium dochodowe pozwala na uzyskanie maksymalnego wsparcia, to FWK przekazuje 2000 zł miesięcznie na rachunek kredytu. Kredytobiorca dopłaca brakujące 500 zł. Po dwóch latach od ostatniej wpłaty wsparcia kredytobiorca zaczyna spłatę w ratach po 500 zł miesięcznie. Jeśli spłaci 100 rat bez opóźnień, pozostałe 44 raty mogą zostać umorzone.

Warto również wspomnieć, że firmy pozabankowe oferują także kredyty oddłużeniowe bez BIK dla osób zadłużonych. Konieczne jest jednak skompletowanie odpowiednich dokumentów takich jak zaświadczenia o dochodach, a procedury są proste i często możliwe do przeprowadzenia online.

Zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Polsce

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) stanowi istotny mechanizm pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z tytułu kredytów mieszkaniowych. Składa się na niego wpłaty kredytodawców, a jego celem jest zapewnienie wsparcia osobom, które napotkały trudności ze spłatą zobowiązań bankowych.

Kluczowe zasady działania FWK:

 1. Kredytobiorcy mogą otrzymać maksymalnie 2 000 zł miesięcznie, a całkowita pomoc może być udzielana przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 2. Wsparcie jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.
 3. Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty i jest dokonywany w ciągu 144 równych i nieoprocentowanych rat.
 4. Spłacenie 100 rat bez opóźnień pozwala na umorzenie pozostałych 44 rat.

Kryteria przyznawania wsparcia:

 • Co najmniej jeden z kredytobiorców musi być w dniu złożenia wniosku bezrobotny.
 • Miesięczny koszt obsługi kredytu mieszkaniowego musi przekraczać 50% dochodów gospodarstwa domowego.
 • Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, po uwzględnieniu kosztów obsługi kredytu, nie może przekraczać określonych kwot. Dla gospodarstwa jednoosobowego jest to dwukrotność kwoty 776 zł (1 552 zł), natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego jest to dwukrotność kwoty 600 zł na osobę zamieszkującą (np. 3-osobowe gospodarstwo to 1 200 zł x 3 = 3 600 zł).

Proces ubiegania się o wsparcie:

Kredytobiorca musi złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. Wniosek ten powinien zawierać dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową, takie jak zaświadczenie od pracodawcy o dochodach oraz wyciągi z rachunków bankowych. Procedura weryfikacji wniosku może trwać kilka tygodni, a decyzja o przyznaniu wsparcia jest podejmowana przez kredytodawcę we współpracy z BGK.

Warunki zwrotu i umorzenia wsparcia:

Wsparcie podlega zwrotowi w postaci nieoprocentowanych rat w ciągu 144 miesięcy, jednak termin ten rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od zakończenia korzystania z pomocy. Kredytobiorcy, którzy terminowo spłacą 100 rat, mogą liczyć na umorzenie pozostałych 44 rat, co znacznie odciąża budżet domowy i ułatwia wyjście z zadłużenia.

Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia:

 • Wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli utrata zatrudnienia nastąpiła z winy kredytobiorcy.
 • Wsparcia nie uzyska kredytobiorca, który posiada inne nieruchomości w dniu składania wniosku lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Nieprzyznanie wsparcia dotyczy także sytuacji, gdy kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu lub domu.

Kredytobiorcy powinni również informować kredytodawcę o wszelkich zmianach w ich sytuacji materialnej, które mogą wpłynąć na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, takich jak sprzedaż mieszkania lub podjęcie nowej pracy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób zadłużonych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewniając pieniądze dla zadłużonych finanse w Polsce, FWK pomaga stabilizować budżety domowe, zwiększając płynność finansową i umożliwiając terminową spłatę zobowiązań.

Kryteria przyznawania wsparcia na spłatę zadłużenia w Polsce

Finanse w Polsce oferują różne formy wsparcia dla zadłużonych, które pomagają w spłacie zobowiązań finansowych. Najczęściej spotykanymi formami pomocy są fundusze wsparcia kredytobiorców oraz różne pożyczki oddłużeniowe. Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia na spłatę zadłużenia, należy spełnić określone kryteria.

1. Dochód
Osoby ubiegające się o pomoc muszą udowodnić, że ich miesięczny dochód jest na tyle niski, że nie pozwala na regularną spłatę rat kredytowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Przykładowo, dwukrotność kwoty 600,00 zł na osobę od 1 stycznia 2022 roku wynosi 1 200,00 zł miesięcznie.

2. Status Bezrobotnego
Kredytobiorca musi mieć status osoby bezrobotnej lub jeden z kredytobiorców musi stracić pracę, co znacząco wpływa na ich zdolność do spłacania długów.

3. Koszty Kredytu
Wsparcie jest przyznawane, jeśli miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Dla przykładu, jeżeli rata kredytu wynosi 2 500 zł, a dochód gospodarstwa wynosi 4 000 zł, to koszty obsługi kredytu stanowią 62,5% dochodów, co kwalifikuje kredytobiorcę do wsparcia.

Proces Ubiegania się o Wsparcie
1. Wniosek – Kredytobiorca musi złożyć formalny wniosek do odpowiedniej instytucji finansowej, najlepiej online.
2. Dokumenty – Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, wyciąg z rachunku bankowego oraz dokumenty potwierdzające wysokość długów.
3. Weryfikacja – Instytucja finansowa przeprowadza weryfikację zdolności kredytowej oraz sprawdza w bazach danych np. BIK.

Ograniczenia w Uzyskaniu Wsparcia
1. Własność Nieruchomości – Kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania lub domu, ani posiadać spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
2. Utrata Zatrudnienia z Winy Kredytobiorcy – Osoby, które straciły pracę z własnej winy, nie kwalifikują się do wsparcia.

Przykładowa Sytuacja
Załóżmy, że kredytobiorca ma miesięczną ratę kredytu wynoszącą 2 500 zł i miesięczny dochód 4 000 zł, co oznacza, że kwota raty kredytu wynosi 62,5% dochodów. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek o wsparcie i, jeśli spełni wszystkie kryteria, otrzyma miesięczne wsparcie do 2 000 zł przez okres do 36 miesięcy.

Wsparcie finansowe dla zadłużonych w Polsce to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia konkretnych kryteriów dochodowych, statusu zatrudnienia i innych ważnych czynników. Skorzystanie z dostępnych narzędzi, takich jak kalkulator zdolności kredytowej, oraz świadome przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów może znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie niezbędnej pomocy.

Warunki zwrotu i umorzenia wsparcia finansowego dla zadłużonych

Wsparcie finansowe dla zadłużonych jest często jedyną szansą na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W Polsce dostępne są różne mechanizmy wsparcia, w tym Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), który oferuje pomoc osobom spłacającym kredyty mieszkaniowe. Aby skorzystać z takiego wsparcia, zadłużony musi spełnić określone kryteria i złożyć stosowne dokumenty. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki dotyczące zwrotu i umorzenia otrzymanego wsparcia finansowego.

Warunki zwrotu wsparcia finansowego:

 • Wsparcie z FWK jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a jego maksymalna miesięczna kwota wynosi 2000 zł. Łączna kwota wsparcia może zatem wynieść nawet 72 000 zł.
 • Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie 24 miesięcy od wypłaty ostatniej raty wsparcia.
 • Zwrot jest rozłożony na 144 równych, nieoprocentowanych rat.

Warunki umorzenia wsparcia finansowego:

 • Jeśli kredytobiorca spłaci bez opóźnień 100 rat z 144, pozostała część długu zostanie umorzona. Oznacza to, że po spłacie 50 000 zł, reszta zwrotu wsparcia (22 000 zł) zostanie umorzona.

Przykładowe sytuacje uprawniające do uzyskania wsparcia:

 • Jednym z kredytobiorców jest osoba bezrobotna.
 • Koszty obsługi kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.
 • Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty kredytu, jest niższy niż:
  • dwukrotność kwoty 776 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (od 1 stycznia 2022 r. – 1 552 zł);
  • dwukrotność kwoty 600 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (od 1 stycznia 2022 r. – 1 200 zł na osobę).

Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia:

 • Wsparcie nie może być przyznane, jeśli kredytobiorca stracił pracę z własnej winy.
 • Wsparcie nie jest dostępne, jeśli jeden z kredytobiorców już otrzymał wsparcie na podobnych warunkach, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy.
 • Wsparcia nie udziela się, jeśli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie.
 • Wniosku o wsparcie nie można złożyć, jeśli kredytobiorca posiada inne nieruchomości lub roszczenia do ich przeniesienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Złożenie wniosku o wsparcie finansowe wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu.
 • Wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie.
 • Informacje o dotychczasowych zobowiązaniach, w tym rodzaj długów i ich wysokość.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest nieocenioną pomocą dla osób, które zmagają się z trudnościami finansowymi. Dzięki odpowiedniemu wsparciu zadłużeni mogą odzyskać stabilność finansową, spłacając swoje zobowiązania na korzystnych warunkach. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu i umorzenia wsparcia, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości.

Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Uzyskanie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) zapewnia pomóc kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia, które mogą utrudnić dostęp do tych środków.

1. Spełnienie kryteriów dochodowych
Aby ubiegać się o wsparcie, kredytobiorca musi spełniać określone kryteria dochodowe. Na przykład, miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekroczyć dwukrotności określonej kwoty – 1 552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1 200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Status bezrobotnego
Wnioskujący o wsparcie musi być zarejestrowany jako bezrobotny lub spełniać inne przesłanki, takie jak ponoszenie kosztów obsługi kredytu przekraczających 50% miesięcznych dochodów.

3. Własność innych nieruchomości
Wsparcie nie przysługuje, jeśli kredytobiorca w ciągu ostatnich 6 miesięcy był właścicielem innego mieszkania lub domu, posiadał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub miał roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości.

4. Ubezpieczenie kredytu
Wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli kredytobiorca posiada umowę ubezpieczenia spłaty kredytu gwarantującą wypłatę świadczeń na wypadek utraty pracy.

5. Ograniczenia czasowe
Wsparcie przyznawane jest maksymalnie na 36 miesięcy. Jeśli kredytobiorca już wcześniej korzystał ze wsparcia, łączny jego okres nie może przekroczyć tego limitu.

6. Obowiązek informacyjny
Kredytobiorca musi niezwłocznie informować kredytodawcę o wszelkich zmianach w sytuacji finansowej, takich jak zwiększenie miesięcznych dochodów, zbycie przedmiotu kredytowania czy podjęcie czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.

Podsumowując, pieniądze dla zadłużonych finanse w Polsce mogą stanowić istotną pomoc, jednak dostęp do nich jest ściśle ograniczony przez szereg warunków. Warto zapoznać się z przepisami ustawy oraz dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową przed złożeniem wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Proces ubiegania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia w Polsce

Proces ubiegania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia w Polsce wymaga kilku kluczowych kroków, które mają na celu zapewnienie możliwości otrzymania środków przez osoby zadłużone. Głównym celem tej procedury jest uzyskanie tzw. „pieniądze dla zadłużonych”, co może znacznie ułatwić wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Oto jak wygląda ten proces:

1. Wybór odpowiedniej instytucji finansowej:

 • Pożyczki na spłatę zadłużenia oferowane są zarówno przez banki, jak i instytucje pozabankowe (parabanki).
 • Instytucje pozabankowe często oferują pożyczki bez weryfikacji w BIK, co jest korzystne dla osób z negatywną historią kredytową.

2. Złożenie wniosku pożyczkowego:

 • Wniosek można złożyć zarówno online, jak i osobiście w oddziale instytucji finansowej.
 • Wymagane dokumenty zazwyczaj obejmują:
  • Dowód tożsamości
  • Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
  • Wyciąg z rachunku bankowego
  • Informacje o dotychczasowych zobowiązaniach

3. Ocena zdolności kredytowej:

 • Instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową na podstawie dostarczonych dokumentów i historii kredytowej w rejestrach dłużników.
 • Niektóre parabanki mogą oferować tzw. „kredyt oddłużeniowy”, który przeznaczony jest specjalnie dla osób z dużym zadłużeniem.

4. Akceptacja i podpisanie umowy:

 • Po pozytywnej ocenie wniosku, instytucja przedstawia propozycję umowy pożyczkowej.
 • Warto dokładnie przeczytać umowę, zwracając uwagę na warunki spłaty, oprocentowanie oraz wszelkie dodatkowe koszty.

5. Wypłata środków i spłata zadłużenia:

 • Środki pożyczkowe są zwykle przelewane na konto pożyczkobiorcy w ciągu kilku dni od podpisania umowy.
 • Otrzymane pieniądze powinny zostać wykorzystane na spłatę zaległych zobowiązań, co umożliwi uporządkowanie sytuacji finansowej.

6. Regularna spłata pożyczki:

 • Po otrzymaniu pożyczki należy regularnie spłacać raty zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.
 • Niedotrzymanie terminów spłaty może prowadzić do naliczania kar oraz pogorszenia sytuacji finansowej.

Najważniejsze, aby zachować ostrożność podczas wyboru instytucji finansowej i dokładnie przeanalizować warunki oferowanej pożyczki. Proces ten może być skomplikowany, ale stanowi realną szansę na poprawę stabilności finansowej dla wielu zadłużonych osób w Polsce.

Warto również skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. „Pieniądze dla zadłużonych” mogą stać się nowym początkiem, o ile zaciągnięte zobowiązanie będzie spłacane zgodnie z ustaleniami.

Przykładowe sytuacje uprawniające do uzyskania wsparcia finansowego

W trudnych sytuacjach życiowych, jak również w momentach nagłego potrzeby finansowego wsparcia, istnieje wiele możliwości uzyskania pomocy finansowej w Polsce. Oto niektóre z typowych przypadków, w których można ubiegać się o wsparcie finansowe, szczególnie dla osób zadłużonych:

Utrata pracy

 • Jeśli tracisz pracę i zostajesz z unią kredytową do spłaty, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe. Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia uzyskanie pożyczki oddłużeniowej bez BIK.
 • Kredytobiorca musi spełniać kryterium, że miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% dochodów jego gospodarstwa domowego.

Spirala zadłużenia

 • Jeśli jesteś zadłużony w kilku parabankach i nie radzisz sobie z bieżącą spłatą chwilówek, możesz skorzystać z kredytu konsolidacyjnego. To umożliwia połączenie kilku zobowiązań w jedno o niższej racie.
 • Warto porównać oferty pozabankowe i zweryfikować koszty oraz oprocentowanie za pomocą kalkulatora kredytowego online.

Problemy zdrowotne

 • W sytuacji, gdy nie możesz pracować z powodu choroby czy wypadku, możesz złożyć wniosek do pomocy społecznej o wsparcie finansowe. Wiele instytucji oferuje świadczenia pieniężne na takie sytuacje.
 • Należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

Niskie dochody

 • Dla rodzin o niskich dochodach istnieją różne formy wsparcia finansowego, w tym pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W praktyce oznacza to możliwość otrzymania nawet 2 tys. zł miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.
 • Kryteria dochodowe są określane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na przykład, dla gospodarstwa jedoosobowego dochód nie może przekraczać 776 zł miesięcznie.

W przypadku każdej sytuacji, proces ubiegania się o wsparcie zazwyczaj wymaga złożenia odpowiednich wniosków oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową. Istotne jest również dokładne zrozumienie warunków zwrotu lub umorzenia wsparcia, aby uniknąć dalszych problemów finansowych. Dla zadłużonych istnieje wiele źródeł pomocy, a pieniądze dla zadłużonych finanse w Polsce są dostępne w różnych formach wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Informacje o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Kategoria Opis
Cel Funduszu Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Beneficjenci Osoby fizyczne posiadające kredyt hipoteczny.
Warunki Wsparcia Utrata pracy lub inne ważne powody wpływające na zdolność spłaty kredytu.
Wysokość Wsparcia Maksymalnie 2 tysiące złotych miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.
Wniosek Składany przez kredytobiorcę do banku, który udzielił kredytu.
Zasady Spłaty Spłata odroczona o 2 lata od zakończenia wsparcia, rozłożona na 8 lat bez odsetek.
Regulamin Określony przez ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.