żyrant

Rola Żyranta w Procesie Poręczenia Kredytu w Finansach w Polsce

Co to jest poręczenie kredytu i jak działa w Polsce?

Poręczenie kredytu, znane również jako żyrant, to forma zabezpieczenia, w której trzecia osoba zobowiązuje się do spłaty zadłużenia kredytobiorcy, jeśli ten nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. W Polsce poręczenie kredytu jest często stosowane, zwłaszcza w przypadkach, gdy kredytobiorca ma niską zdolność kredytową lub brakuje mu odpowiedniej historii kredytowej. Żyrantem może zostać osoba, która wykazuje stabilność finansową, ma dobrą historię kredytową i jest gotowa podjąć ryzyko związane z poręczeniem.

Jak działa poręczenie kredytu w Polsce?

 • Podpisanie umowy: Proces rozpoczyna się od podpisania trójstronnej umowy pomiędzy bankiem, kredytobiorcą i żyrantem. Umowa ta szczegółowo określa warunki poręczenia oraz zobowiązania każdej ze stron.
 • Ocena zdolności kredytowej: Bank oceni zdolność kredytową zarówno kredytobiorcy, jak i żyranta. W tym celu sprawdzana jest historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz ocenia się sytuacja finansowa obu stron.
 • Zabezpieczenie kredytu: Żyrant staje się odpowiedzialny za spłatę kredytu w momencie, gdy kredytobiorca nie jest w stanie uregulować zobowiązań. Odpowiedzialność ta jest solidarna, co oznacza, że bank może żądać spłaty od żyranta nawet bez wcześniejszej windykacji od kredytobiorcy.
 • Informowanie o zmianach: Bank ma obowiązek informować żyranta o wszelkich zaległościach w spłatach kredytu przez głównego dłużnika.

Poręczenie kredytu może odnosić się do różnych form zobowiązań: kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych czy nawet kredytów firmowych. Ważne jest, aby potencjalny żyrant zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakie wiąże się z poręczeniem. Jeśli bowiem kredytobiorca nie spłaci zobowiązania, żyrant może spotkać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, włącznie z przejęciem jego majątku przez bank. W Polsce żyrant ma również prawo do dochodzenia spłaty od głównego dłużnika, jeśli zostanie zmuszony do spłaty jego zobowiązania. Implementacja tych mechanizmów, takich jak żyrant, jest powszechnie uznawana za nieodłączną część systemu finansowego, mającą na celu zwiększenie zaufania i stabilności rynku kredytowego.

Rola żyranta w procesie otrzymania kredytu gotówkowego

Rola żyranta w procesie otrzymania kredytu gotówkowego jest niezwykle istotna, szczególnie w Polsce, gdzie zasady udzielania pożyczek i kredytów są restrykcyjne. Osoba ta, znana również jako poręczyciel, pełni kluczową funkcję w zabezpieczaniu zobowiązań kredytowych dłużnika wobec banku. W praktyce oznacza to, że w przypadku niewypłacalności dłużnika, żyrant przejmuje odpowiedzialność za spłatę kredytu. W Polsce wymagania dotyczące żyranta są surowe; musi to być osoba o wysokiej zdolności kredytowej, co zazwyczaj oznacza stabilne źródło dochodu, brak wcześniejszych zadłużeń oraz pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Żyrant w procesie otrzymania kredytu gotówkowego staje się niezbędny w specyficznych sytuacjach, na przykład gdy kredytobiorca nie spełnia wszystkich kryteriów wymaganych przez bank. Może to dotyczyć zarówno kredytów tradycyjnych, jak i oferowanych online. Banki, analizując wniosek kredytowy, biorą pod uwagę różne czynniki takie jak wiek, dochody, zatrudnienie i inne zobowiązania finansowe wnioskodawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego zdolności kredytowej, proszą o dodatkowe zabezpieczenie w postaci żyranta.

W Polsce żyranci są najczęściej potrzebni przy kredytach gotówkowych, lecz również w kredytach hipotecznych, na budowę domu, samochodowych oraz kredytach konsolidacyjnych. W 2022 roku przeprowadzone badania wskazały, że aż 15% wszystkich kredytów gotówkowych miało dodatkowe zabezpieczenia w postaci poręczycieli.

Żyrant finanse w Polsce z pewnością odgrywa rolę także w kontekście prawnym i podatkowym. Przepisy prawa jasno określają obowiązki i prawa żyranta. Przede wszystkim jest on zobowiązany do zapewnienia, że dłużnik spłaci kredyt, a w przypadku jego niewypłacalności – do przejęcia długu na siebie. W przypadku zaległości w spłacie przez dłużnika, żyrant może być zobowiązany do natychmiastowej spłaty całego pozostałego kredytu. Możliwość odwołania się żyranta w takiej sytuacji jest ograniczona, co sprawia, że decyzja o poręczeniu powinna być przemyślana.

Obowiązki żyranta obejmują także dostarczenie niezbędnej dokumentacji finansowej oraz regularne informowanie banku o jakichkolwiek zmianach w jego sytuacji finansowej. Zgodnie z badaniami rynkowymi w 2022 roku, żyrant, który nie spełnia tych obowiązków, naraża siebie na poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Dla osób rozważających zostanie żyrantem ważne jest również zrozumienie długoterminowych konsekwencji. W praktyce poręczenie kredytu może obniżyć zdolność kredytową samego żyranta, ograniczając jego możliwości zaciągania innych zobowiązań finansowych. Według danych z Biura Informacji Kredytowej około 10% żyrantów w Polsce zgłasza trudności w uzyskaniu własnych kredytów po podjęciu roli poręczyciela.

Wnioski płynące z analizy roli żyranta w procesie uzyskania kredytu gotówkowego w Polsce są jednoznaczne – choć jest to istotne wsparcie dla dłużnika, wymaga ogromnej odpowiedzialności i świadomości związanych z tym konsekwencji. Przed podjęciem decyzji o poręczeniu, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, konsultując się z profesjonalnymi doradcami finansowymi.

Kto może zostać żyrantem kredytu w polskim systemie finansowym?

Żyrant, znany również jako poręczyciel kredytu, odgrywa kluczową rolę w polskim systemie finansowym, pełniąc funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla instytucji finansowej udzielającej kredytu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie każdy może zostać żyrantem. Aby spełnić wymagania i móc pełnić tę funkcję, potencjalny poręczyciel musi spełnić szereg rygorystycznych kryteriów.

Oto podstawowe warunki, które należy spełnić, aby móc zostać żyrantem w Polsce:

 • Pełnoletność: Żyrantem może zostać jedynie osoba pełnoletnia, która jest zdolna do czynności prawnych.
 • Stałe źródło dochodu: Banki wymagają od poręczyciela posiadania stałego źródła dochodu. Może to być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, renty czy dochodu z działalności gospodarczej.
 • Dobra sytuacja finansowa: Instytucje finansowe zwracają szczególną uwagę na sytuację materialną żyranta. Wymagane może być udokumentowanie regularnych dochodów oraz brak zaległych zobowiązań finansowych.
 • Pozytywna historia kredytowa: Żyrant musi posiadać pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Brak zaległości w spłatach poprzednich kredytów oraz brak wpisów w rejestrze dłużników są kluczowymi czynnikami decydującymi.

Żyrant finansuje w Polsce wiele form kredytów, w tym kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt na budowę domu, kredyt konsolidacyjny i kredyt firmowy. Warto zaznaczyć, że zarówno kredytobiorca, jak i żyrant są poddawani wnikliwej ocenie zdolności kredytowej. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z poręczycielem zależy od oceny ryzyka przeprowadzanej przez bank. Ważne jest, aby zarówno kredytobiorca, jak i żyrant byli świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej. Innymi słowy, żyrant musi być w pełni świadomy zobowiązań finansowych, które mogą na niego spaść w przypadku niewypłacalności głównego kredytobiorcy.

Warto również pamiętać o kilku kluczowych aspektach, które mogą wpływać na decyzję o zostaniu żyrantem:

 • Wsparcie finansowe: Wspierając bliską osobę jako żyrant, warto mieć świadomość, że niespłacanie kredytu przez kredytobiorcę może wpłynąć na Twoją sytuację finansową i zdolność kredytową.
 • Koszty dodatkowe: Niektóre banki mogą wymagać dodatkowych opłat związanych z poręczeniem kredytu, np. opłat notarialnych czy kosztem ubezpieczenia kredytu.
 • Zagrożenie prawne: Jeśli kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank może dochodzić roszczeń nie tylko od głównego dłużnika, ale również od żyranta, w tym poprzez egzekucję komorniczą.

W polskim systemie finansowym, rola żyranta jest zatem ściśle regulowana i wymaga spełnienia wielu wskaźników mających na celu zabezpieczenie interesów banku. Dlatego decyzja o zostaniu żyrantem powinna być dokładnie przemyślana, a wszelkie potencjalne ryzyka starannie rozważone.

Obowiązki i ryzyka związane z byciem poręczycielem kredytu

Poręczenie kredytu to istotne zobowiązanie, które wiąże się zarówno z obowiązkami, jak i ryzykami finansowymi. Żyrant, zwany także poręczycielem, bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu, gdy główny dłużnik nie jest w stanie tego uczynić. Poręczycielstwo może dotyczyć różnych typów kredytów, takich jak kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny czy pożyczka na mieszkanie.

Obowiązki poręczyciela kredytu

 • Spłata zobowiązania: Głównym obowiązkiem żyranta jest przejęcie spłaty kredytu, jeśli główny kredytobiorca przestanie go regulować. Obejmuje to zarówno kapitał, jak i odsetki, a często również dodatkowe koszty związane z windykacją.
 • Dostarczenie odpowiednich dokumentów: W zależności od wymagań banku, żyrant musi dostarczyć dokumenty potwierdzające swoją zdolność kredytową, takie jak zaświadczenie o zarobkach lub dokumenty potwierdzające posiadane aktywa.
 • Monitorowanie stanu finansowego dłużnika: Zaleca się, aby żyrant regularnie monitorował stan finansowy głównego dłużnika, aby w razie problemów finansowych mógł podjąć odpowiednie kroki.

Ryzyka związane z byciem poręczycielem kredytu

 • Wysokie ryzyko finansowe: Gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie, kredytodawca może zwrócić się do żyranta o natychmiastową spłatę całości zadłużenia. W praktyce oznacza to, że poręczyciel może być zmuszony do pokrycia dużych kwot, nawet tych, na które pierwotnie się nie zgadzał.
 • Wpływ na zdolność kredytową: Poręczenie kredytu jest uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej żyranta. Może to znacząco obniżyć jego możliwości zaciągnięcia własnych zobowiązań finansowych w przyszłości.
 • Ryzyko prawne: W przypadku niespłaconego kredytu, wierzyciel może podjąć działania prawne przeciwko żyrantowi, w tym zajęcie jego majątku. Może to prowadzić do egzekucji komorniczej.
 • Zobowiązania długoterminowe: Poręczenie może trwać przez wiele lat, co wiąże się z długoterminowym stresem finansowym oraz odpowiedzialnością.

Przykłady problemów związanych z poręczeniem kredytu w Polsce

 • Przykład 1: Jan poręczył kredyt na mieszkanie swojego przyjaciela, który później stracił pracę i nie mógł spłacać rat. Jan, mając własne zobowiązania finansowe, musiał przejąć spłatę kredytu, co mocno obciążyło jego budżet.
 • Przykład 2: Anna jako żyrant spłacała kredyt hipoteczny po śmierci kuzyna, który nie zostawił żadnego zabezpieczenia. Z tego powodu musiała sprzedać część własnego majątku, aby uregulować zobowiązanie.

Środki ochronne dla poręczycieli

Poręczyciel powinien być świadomy ewentualnych zagrożeń i zabezpieczeń związanych z tą rolą. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w minimalizacji ryzyka:

 • Dokładna analiza kredytobiorcy: Przed podjęciem decyzji warto dokładnie ocenić zdolność finansową i historię kredytową dłużnika, by upewnić się, że jest w stanie spłacić zobowiązanie.
 • Ustalenie limitów finansowych: Warto negocjować z bankiem warunki poręczenia, w tym maksymalną kwotę, którą żyrant jest gotowy poręczyć.
 • Ubezpieczenie kredytu: Niektóre banki oferują możliwość ubezpieczenia kredytu, co może zabezpieczyć żyranta w przypadku niespodziewanych trudności finansowych dłużnika.

Podsumowując, bycie żyrantem wiąże się z poważnymi obowiązkami i ryzykami finansowymi. Dlatego warto dokładnie zastanowić się przed podjęciem decyzji o poręczeniu kredytu, a także podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować ewentualne skutki finansowe.

Poręczenie kredytu a wpływ na zdolność kredytową żyranta

Decyzja o zostaniu żyrantem przy kredycie może mieć poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej i zdolności kredytowej żyranta. Głównym obowiązkiem żyranta jest spłacenie zobowiązania w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z niego. Poręczając kredyt, żyrant staje się współodpowiedzialny za dług, który może obejmować różne rodzaje zobowiązań, takie jak kredyt hipoteczny, kredyt na samochód czy karta kredytowa.

W jaki sposób poręczenie wpływa na zdolność kredytową?

 • Banki uwzględniają poręczone zobowiązania przy ocenie zdolności kredytowej. Żyrant jest traktowany jako dodatkowy kredytobiorca, co może ograniczyć jego możliwości uzyskania własnych kredytów, takich jak kredyt na mieszkanie czy kredyt gotówkowy.
 • Poręczanie zobowiązań wpływa na historię kredytową żyranta. Zgodnie z danymi z BIK, informacje o poręczeniu mogą obniżyć scoring żyranta, nawet jeśli główny dłużnik spłaca swoje zobowiązania terminowo. W efekcie, może to ograniczyć dostęp do innych produktów finansowych, takich jak kredyt online czy limit w koncie.
 • W przypadku nieterminowej spłaty przez głównego dłużnika, żyrant może zostać zobowiązany do natychmiastowej spłaty zaległości. Wynika z tego ryzyko przejęcia pełnej odpowiedzialności za dług oraz ewentualnej egzekucji komorniczej na majątku żyranta. To oznacza, że każdy żyrant finanse w Polsce powinien dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko związane z poręczaniem kredytu.

Praktyczne porady dla potencjalnych żyrantów:

 • Dokładnie przeanalizuj swoją zdolność kredytową przy pomocy narzędzi takich jak kalkulator zdolności kredytowej przed podjęciem decyzji o poręczaniu.
 • Regularnie monitoruj swój scoring w BIK, aby upewnić się, że poręczenie nie wpłynęło negatywnie na Twoją historię kredytową.
 • Negocjuj warunki umowy poręczenia, w szczególności dotyczące maksymalnej kwoty zobowiązań, jakie możesz przejąć jako żyrant.
 • Rozważ podpisanie umowy cywilnoprawnej z głównym dłużnikiem, w której określicie zasady spłaty zobowiązań na wypadek problemów finansowych dłużnika.

Zostanie żyrantem niesie ze sobą znaczące ryzyko, dlatego warto dokładnie zrozumieć, jak poręczenie kredytu wpłynie na zdolność kredytową i sytuację finansową żyranta. Porównanie różnych form zabezpieczenia kredytowego oraz konsultacja z doradcą finansowym mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji.

Jak decyzja o poręczeniu kredytu wpływa na koszty podatkowe?

Decyzja o poręczeniu kredytu wiąże się z szeregiem konsekwencji nie tylko dla samego żyranta, ale również w kontekście kosztów podatkowych. Przede wszystkim, warto zrozumieć, że samo poręczenie kredytu nie generuje bezpośrednich kosztów podatkowych ani dla kredytobiorcy, ani dla żyranta. Jednak w sytuacji, gdy żyrant zmuszony jest do spłaty zobowiązania, mogą pojawić się różne implikacje podatkowe, które warto wziąć pod uwagę. W przypadku, gdy żyrant faktycznie dokonuje spłaty długu, kwoty te są często uznawane za jego przychód, co może wpłynąć na obciążenia podatkowe.

Koszty ponoszone przez żyranta mogą obejmować również ewentualne wynagrodzenie za poręczenie kredytu, które jest uznawane za przychód i podlega opodatkowaniu. W praktyce, bardzo często w sytuacjach, gdy poręczenie dotyczy kredytów firmowych, wspólnik żyrujący kredyt własnej spółki może otrzymać wynagrodzenie za ten akt poręczenia. Wynagrodzenie to jest wówczas wykazywane jako przychód osobiście uzyskiwany przez wspólnika, który to musi być uwzględniony w zeznaniu rocznym. Po stronie spółki takie wynagrodzenie jest traktowane jako koszt podatkowy i musi być uwzględnione w jej rozliczeniach podatkowych.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku firm, które korzystają z poręczeń kredytowych, mogą mieć możliwość odliczenia związanych z nimi kosztów od swoich przychodów, co w pewnych sytuacjach zmniejsza obciążenie podatkowe. Ponadto, każdorazowo w sytuacji formalnego przyjęcia zobowiązań przez żyranta, konieczne jest zachowanie odpowiedniej dokumentacji, która wykazuje zasady i wysokość wynagrodzenia, co jest wymagane, aby uniknąć problemów podatkowych podczas kontroli skarbowej.

Praktycznym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest też potencjalna zmiana w sytuacji finansowej żyranta po spełnieniu obowiązku spłaty kredytu. W przypadku spłaty dużych zobowiązań, jak kredyt hipoteczny lub kredyt na budowę domu, mogą one wpływać na zdolność kredytową i podatkową żyranta i warto mieć to na uwadze przy podejmowaniu decyzji o poręczeniu kredytu.

Śmierć kredytobiorcy a odpowiedzialność poręczyciela kredytu

Śmierć kredytobiorcy to sytuacja tragiczna, która jednocześnie wywołuje wiele wątpliwości związanych z dalszymi zobowiązaniami finansowymi. W Polsce, gdy kredytobiorca umiera, odpowiedzialność za spłatę kredytu spada na jego żyranta. Właśnie dlatego „żyrant finanse w Polsce” powinien bardzo dobrze rozumieć, jakie ryzyko podejmuje, zgadzając się na poręczenie kredytu.

1. Poręczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Najważniejszą kwestią jest zrozumienie, że po śmierci kredytobiorcy, kredyt nie wygasa automatycznie. Zostało określone przez polskie przepisy prawne, że odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe przechodzi na żyranta oraz spadkobierców zmarłego.

2. Spadek i jego odrzucenie

W praktyce wygląda to tak, że w momencie śmierci kredytobiorcy, długi przechodzą na spadkobierców. Jeśli jednak spadkobiercy zdecydują się na odrzucenie spadku, poręczyciel staje się głównym odpowiedzialnym za spłatę pozostałego zadłużenia. W 2022 roku odnotowano, że w około 20% przypadków spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy decydują się na odrzucenie spadku ze względu na wysokie zobowiązania finansowe. Dlatego żyrant musi być przygotowany na ewentualność przejęcia pełnej odpowiedzialności za dług.

3. Rodzaj kredytu a odpowiedzialność żyranta

Odpowiedzialność żyranta może zależeć od rodzaju kredytu. Przykładowo, przy kredycie hipotecznym, nieruchomość staje się kwestią zabezpieczenia, jednak w przypadku innych kredytów, takich jak kredyt gotówkowy czy kredyt firmowy, bank może żądać od żyranta pełnej spłaty pozostałego zobowiązania. W sytuacji, gdy kredytobiorca miał kilka zobowiązań, na przykład kartę kredytową oraz kredyt na mieszkanie, żyrant musi liczyć się z konsekwencjami dotyczącymi wszystkich tych umów.

4. Negocjacja warunków i egzekucja

Żyrant ma prawo do negocjowania warunków spłaty długu z bankiem, co może obejmować rozłożenie płatności na bardziej korzystne raty lub czasowe zawieszenie spłat. W skrajnych przypadkach, gdy żyrant znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, możliwe jest skorzystanie z restrukturyzacji długu. W wielu przypadkach banki skłonne są do negocjacji, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko, że bez porozumienia dług nie zostanie spłacony. Jeśli jednak negocjacje zawiodą, wierzyciel ma prawo do podjęcia działań egzekucyjnych wobec żyranta.

5. Zabezpieczenie kredytu

Przed podpisaniem umowy poręczenia, warto zrozumieć, jakie zabezpieczenia będą obowiązywać w przypadku śmierci kredytobiorcy. Żyrant powinien też sprawdzić, czy kredytodawca oferuje dodatkowe ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy, co mogłoby pokryć część lub całość zobowiązań.

Podsumowując, śmierć kredytobiorcy stawia żyranta w trudnej sytuacji, w której pełne zrozumienie obowiązków i potencjalnych konsekwencji jest kluczowe. „Żyrant finanse w Polsce” muszą być świadome, jakie ryzyka wiążą się z poręczaniem kredytu i jakie kroki mogą podjąć, aby minimalizować potencjalne straty. Znajomość przepisów prawnych, możliwości negocjacyjnych oraz dostępnych zabezpieczeń jest niezbędna, by odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem.

Porównanie żyranta z innymi formami zabezpieczenia kredytu w Polsce

Porównanie form zabezpieczenia kredytu jest kluczowe dla kredytobiorców oraz żyrantów. W Polsce żyrant, czyli poręczyciel, występuje jako jedna z popularniejszych metod zabezpieczania kredytów, jednak nie jest to jedyna opcja. Ważne, by zrozumieć, jakie są alternatywy oraz jak wypadają one w porównaniu z poręczeniem przez żyranta.

1. Żyrant a hipoteka
Żyrant finanse w Polsce często określany jest jako poręczyciel, który zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku niewypłacalności dłużnika. Z kolei hipoteka to zabezpieczenie kredytu poprzez nieruchomość. W praktyce oznacza to, że w sytuacji braku spłaty kredytu, bank ma prawo przejąć nieruchomość obciążoną hipoteką. Żyrant natomiast odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania dłużnika. W 2021 roku średnia wartość kredytu hipotecznego w Polsce wynosiła 350 tysięcy złotych, co wskazuje na znaczną wagę takiego zabezpieczenia.

2. Żyrant a ubezpieczenie kredytu
Ubezpieczenie kredytu działa jako forma ochrony kredytodawcy na wypadek, gdyby kredytobiorca nie mógł spłacić swojego zobowiązania z powodów takich jak utrata pracy, choroba czy śmierć. W przypadku zabezpieczenia poprzez żyranta, odpowiedzialność za spłatę przechodzi na osobę fizyczną, którą kredytobiorca wybrał. Koszt ubezpieczenia kredytu może sięgać od 0,3% do 1% wartości kredytu rocznie, co wpływa na całkowitą kwotę kredytu.

3. Żyrant a fundusz poręczeniowy
Fundusz poręczeniowy, często wykorzystywany przez firmy, to instytucja finansująca, która gwarantuje spłatę kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje takie usługi w ramach programu „Gwarancje de minimis”, gdzie w 2020 roku zabezpieczono około 40 tysięcy kredytów na łączną kwotę 16 miliardów złotych. Żyrant, szczególnie w kredytach prywatnych, staje się mniej korzystny w porównaniu z funduszem, który profesjonalnie ocenia ryzyko.

4. Żyrant a poręczenie wekslowe
Poręczenie wekslowe polega na wystawieniu wekslu przez kredytobiorcę, który może zostać zabezpieczony przez poręczyciela. Weksel, będący papierem wartościowym, jest silnym prawnym zabezpieczeniem dla wierzyciela. W 2019 roku około 15% małych i średnich firm w Polsce korzystało z weksli jako formy poręczenia kredytu. Żyrant występuje tu jako zabezpieczenie bardziej elastyczne, ale mniej formalne.

5. Żyrant a inne formy zabezpieczeń
Inne formy zabezpieczenia, takie jak zastaw rejestrowy na ruchomościach (pojazdy, maszyny) czy też zabezpieczenie na rachunkach bankowych, również są alternatywą dla poręczenia osobistego. Z danych ZBP wynika, że w 2020 roku zastawy rejestrowe stanowiły zabezpieczenie ponad 10% kredytów firmowych.

Plusy i minusy żyranta
Zalety:

 • Szybsza decyzja kredytowa: W przypadku pozytywnej weryfikacji żyranta, bank może przyspieszyć proces przyznania kredytu.
 • Większa kwota kredytu: Dzięki zabezpieczeniu przez żyranta, kredytobiorca może uzyskać wyższą kwotę niż przy innych formach zabezpieczenia.

Wady:

 • Ryzyko finansowe: Żyrant odpowiada całym swoim majątkiem, co może doprowadzić do problemów finansowych w przypadku niesolidności kredytobiorcy.
 • Potencjalne konflikty: Poręczenie kredytu przez bliskich może prowadzić do napięć i konfliktów, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać długu.

Podsumowując, wybór formy zabezpieczenia kredytu powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno korzyści, jak i potencjalne ryzyka. Żyrant jako zabezpieczenie kredytowe nadal odgrywa ważną rolę w Polsce, ale warto rozważyć wszystkie dostępne alternatywy.