pożyczka z poręczycielem

Jak pożyczka z poręczycielem funkcjonuje w ramach finansów w Polsce

Kim jest poręczyciel kredytu i jakie ma obowiązki?

Poręczyciel kredytu, znany również jako żyrant, to osoba, która zobowiązuje się spłacić kredyt w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie regulować swoje zobowiązania. Poręczyciel staje się gwarantem spłaty kredytu, co oznacza, że bank może zwrócić się do niego o uregulowanie długu, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. W wielu przypadkach decyzja o wzięciu pożyczki z poręczycielem staje się koniecznością, zwłaszcza gdy kredytobiorca ma niewystarczającą zdolność kredytową.

Obowiązki poręczyciela kredytu są bardzo istotne:

 • Przede wszystkim poręczyciel musi dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki umowy poręczenia, ponieważ podpisując ją, zobowiązuje się do spłaty całego zadłużenia, w tym odsetek i innych opłat.
 • W przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, bank może natychmiast zażądać spłaty od poręczyciela bez potrzeby wcześniejszego poinformowania go o trudnej sytuacji kredytobiorcy.
 • Poręczyciel musi również monitorować spłatę kredytu przez kredytobiorcę, aby być na bieżąco z ewentualnymi problemami finansowymi.

Korzyści i ryzyka związane z byciem poręczycielem są związane przede wszystkim ze zdolnością kredytową. Poręczyciel powinien mieć świadomość, że jego zdolność kredytowa zostanie przez bank oceniona na podobnych zasadach jak w przypadku głównego kredytobiorcy. Może to oznaczać także, że w przyszłości poręczyciel będzie miał ograniczoną zdolność kredytową, jeżeli będzie chciał zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe. Informacje o poręczeniu kredytu pojawiają się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co może mieć wpływ na scoring kredytowy.

Wymagania wobec poręczyciela obejmują:

 • Wiek – poręczyciel musi być osobą pełnoletnią.
 • Zatrudnienie i dochody – banki preferują poręczycieli zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony lub z regularnymi dochodami z innych źródeł.
 • Historia kredytowa – ważne jest, aby poręczyciel miał dobrą historię kredytową i nie miał zaległości w spłatach własnych zobowiązań.

Poręczyciel musi również pamiętać, że z chwilą podpisania umowy poręczycielskiej, przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za spłatę kredytu, co oznacza, że bank może dochodzić spłaty długu od poręczyciela, zanim wyczerpie wszystkie możliwości windykacyjne wobec głównego kredytobiorcy. W skrajnych przypadkach, niewywiązanie się z obowiązków poręczyciela może prowadzić do zajęcia komorniczego majątku. Dlatego decyzja o zostaniu poręczycielem powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana z ekspertem kredytowym.

Z poręczeniem kredytu mogą się wiązać również kolejne koszty, jak opłaty administracyjne za przystąpienie do umowy kredytowej, czy ewentualne dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksli. W związku z tym, pożyczka z poręczycielem finanse w Polsce jest rozwiązaniem, które wymaga dużej odpowiedzialności i świadomości ryzyk, jakie wiążą się z tą formą zabezpieczenia kredytu.

Kto może zostać poręczycielem kredytu: wymagania i kryteria

Przy ubieganiu się o kredyt, często spotykamy się z wymogiem posiadania poręczyciela, zwłaszcza gdy nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca. Poręczyciel, czyli żyrant, pełni rolę zabezpieczenia spłaty zobowiązania wobec banku. Aby zostać poręczycielem, należy spełnić określone wymagania.

Pełna zdolność prawna: Kluczowym kryterium jest posiadanie pełnej zdolności prawnej, co oznacza, że osoba musi być pełnoletnia i mieć pełne prawa do podejmowania decyzji finansowych.

Stabilna sytuacja finansowa: Banki wymagają stałych dochodów, najczęściej związanych z umową o pracę na czas nieokreślony. Zatrudnienie na czas określony, umowy o dzieło czy samozatrudnienie również mogą być akceptowane, jednak podlegają surowszej ocenie. Istotne jest również przedstawienie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy.

Pozytywna historia kredytowa: Poręczyciel musi posiadać pozytywną historię kredytową, co będzie sprawdzone w rejestrach BIK, BIG czy KRD. Osoby z negatywnymi wpisami w tych bazach mogą zostać odrzucone przez bank.

Niskie zadłużenie: Ważne jest, aby poręczyciel nie posiadał znacznych obciążeń finansowych. Istniejące kredyty, leasingi czy inne zobowiązania mogą wpłynąć negatywnie na decyzję banku.

Maksymalny wiek: Banki często ustalają górną granicę wieku dla poręczycieli, zazwyczaj oscylującą wokół 70-75 lat w momencie planowanej spłaty ostatniej raty kredytu.

Względy rodzinne i osobiste: Najczęściej poręczycielami zostają osoby bliskie kredytobiorcy – rodzice, rodzeństwo, małżonkowie czy przyjaciele. Jednakże, formalnie mogą to być również osoby niespokrewnione, jak np. współpracownicy czy partnerzy.

Formalności: Proces weryfikacji obejmuje dostarczenie licznych dokumentów, takich jak zaświadczenie o dochodach, PIT-8C, ewentualne umowy leasingowe oraz zdolność do podpisania dokumentów poręczenia kredytu.

Kredyt z poręczycielem może znacznie podnieść szanse na uzyskanie potrzebnego finansowania, dlatego warto dokładnie przeanalizować wymogi i przygotować się na proces weryfikacji, który obejmuje detaillowane formalności oraz badanie historii finansowej.

Ile kosztuje poręczenie kredytu: analiza kosztów i opłat

Poręczenie kredytu to ważne zobowiązanie niosące ze sobą szereg kosztów i opłat, które warto zrozumieć przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy jako poręczyciel kredytu. Na początku warto zaznaczyć, że poręczając kredyt, najczęściej nie ponosimy bezpośrednich kosztów finansowych, jednak występują inne opłaty oraz możliwe konsekwencje finansowe, które muszą być brane pod uwagę.

Proces sprawdzenia zdolności kredytowej poręczyciela: Banki, przed zaakceptowaniem poręczyciela, dokonują szczegółowej analizy jego zdolności kredytowej. Oznacza to, że poręczyciel musi przedłożyć dokumenty potwierdzające jego zarobki, zatrudnienie oraz historię kredytową. Koszty związane z gromadzeniem tych dokumentów, jak np. opłaty za zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, mogą wynieść od 30 do 50 złotych.

Kalkulator kredytowy i ocena zdolności kredytowej: Przy użyciu kalkulatora zdolności kredytowej bank ocenia, czy poręczyciel jest w stanie w przyszłości spłacić zobowiązanie, jeśli kredytobiorca przestanie to robić. Banki uwzględniają tu m.in. dochody, wiek, zatrudnienie oraz inne zobowiązania finansowe. Czasami mogą być naliczane dodatkowe koszty związane z przygotowaniem oferty kredytowej lub opłaty administracyjne, które mogą sięgać do 200 złotych.

Ubezpieczenie kredytu: Niekiedy bank może wymagać dodatkowego ubezpieczenia kredytu w sytuacjach, gdy ryzyko uznawane jest za wyższe. Koszt takiego ubezpieczenia, w zależności od kwoty kredytu i warunków umowy, może wahać się od 1% do 3% wartości kredytu rocznie. Przy kredycie wartości 100 000 złotych, roczny koszt ubezpieczenia wynieść może od 1 000 do 3 000 złotych.

Opłaty za poręczenie kredytu firmowego: W przypadku kredytów firmowych, poręczyciel może być zobowiązany do pokrycia jednorazowej opłaty za poręczenie, która wynosić może od 0,5% do 2% wartości kredytu. Dla kredytu na sumę 500 000 złotych, jednorazowa opłata wynosi od 2 500 do 10 000 złotych.

Podatkowe aspekty poręczenia: Jeśli poręczyciel pobiera wynagrodzenie za swoje usługi, obowiązany jest rozliczyć je jako przychód. W przypadku osób fizycznych, przychód ten należy ująć w rocznym PIT, a koszty poręczenia muszą być odpowiednio udokumentowane. Wynagrodzenie poręczyciela może być opodatkowane stawką PIT wynoszącą 18% lub 32%, zależnie od skali podatkowej.

Konsekwencje niespłacalności kredytu: W przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu, poręczyciel staje się odpowiedzialny za spłatę długu. Może to prowadzić do obciążenia jego zdolności kredytowej i konieczności pokrycia całkowitych kosztów kredytu, wliczając w to odsetki i możliwe kary umowne. W skrajnych przypadkach, jeśli poręczyciel nie będzie w stanie spłacić zobowiązania, może dojść do zajęcia jego majątku przez komornika.

Podsumowując, pożyczka z poręczycielem finanse w Polsce oferuje wsparcie kredytobiorcy i potrafi zwiększyć zdolność kredytową, jednak wiąże się również z dodatkowymi kosztami i wysokim ryzykiem finansowym dla poręczyciela. Zanim zdecydujesz się na tę formę zabezpieczenia kredytu, dokładnie przeanalizuj wszystkie możliwe wydatki i potencjalne konsekwencje prawne oraz finansowe.

Kredyt z poręczycielem: kiedy warto o nim pomyśleć?

Kredyt z poręczycielem może okazać się doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, aby uzyskać pożyczkę. Pożyczka z poręczycielem finanse w Polsce to sposób na zwiększenie szans na uzyskanie kredytu, zwłaszcza w przypadku, gdy mamy niewystarczające dochody, nieregularne zatrudnienie lub obciążenia w historii kredytowej w rejestrze BIK. Żyrant, często będący bliskim krewnym lub przyjacielem, ma za zadanie poświadczyć naszą wiarygodność finansową poprzez złożenie podpisu na umowie kredytowej.

Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, gdy:

 • Niska zdolność kredytowa: Banki wymagają przy kredytach wysokiej zdolności kredytowej. Jeżeli nasza sytuacja finansowa nie spełnia tych wymagań, poręczyciel może znacznie poprawić nasze szanse na uzyskanie kredytu.
 • Potrzeba wyższej kwoty: Gdy potrzebujemy większych środków na przykład na zakup mieszkania bez wkładu własnego. Kredyt hipoteczny z poręczeniem może być wtedy bardziej dostępny.
 • Historia kredytowa: Jeżeli mamy za sobą nieterminowe spłaty lub inne problemy kredytowe, ocena poręczyciela może pomóc w uzyskaniu zgody na kredyt.
 • Rodzony kredyt mieszkaniowy: Dla młodych rodzin mogą być dostępne programy rządowe wymagające poręczenia bliskich członków rodziny.

Poręczenie niesie jednak za sobą pewne ryzyka, zarówno dla kredytobiorcy, jak i poręczyciela. Dlatego zanim poprosimy kogoś o poręczenie, warto przeanalizować dokładnie wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z ekspertem kredytowym. W Polsce, wedle danych z 2022 roku, liczba kredytów z poręczycielami stanowiła około 15% wszystkich udzielonych zobowiązań kredytowych, co pokazuje rosnące zainteresowanie takim rozwiązaniem. Mając poręczyciela, musimy pamiętać o odpowiedzialności finansowej żyranta wobec banku, co jest jasno określone w umowie poręczenia.

Prawa i obowiązki żyranta: co warto wiedzieć?

Stanowisko żyranta, inaczej poręczyciela, w procesie kredytowym wiąże się z pewnymi prawami i obowiązkami, które warto znać. Głównym obowiązkiem żyranta jest spłata zobowiązania w przypadku, gdy kredytobiorca przestaje regulować raty pożyczki. Oznacza to, że żyrant staje się współdłużnikiem solidarnym, co oznacza odpowiedzialność całym majątkiem. Szacuje się, że rocznie w Polsce około 10% wszystkich nowych kredytów hipotecznych zawiera wymagane poręczenie, zwłaszcza jeśli kredytobiorca ma niską zdolność kredytową.

Prawa żyranta obejmują możliwość wglądu w aktualny stan zadłużenia dłużnika oraz możliwość wycofania się z poręczenia przed podpisaniem umowy głównej, choć w praktyce wycofanie się z poręczenia po podpisaniu jest bardzo trudne i wymaga zgody banku. Warto, aby żyrant przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z jej warunkami i ryzykiem, które podejmuje. Zaleca się tutaj skorzystanie z dostępnych porad ekspertów kredytowych.

Kredyty z poręczycielem, zwane również pożyczkami z poręczycielem, są jednym ze sposobów na uzyskanie finansowania w Polsce, zwłaszcza gdy główny kredytobiorca nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej. Warto również zauważyć, że poręczyciele są weryfikowani pod kątem historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz mogą być objęci dodatkowymi opłatami za przygotowanie dokumentów.

Obowiązki żyranta mogą zostać rozszerzone na sytuacje takie jak śmierć kredytobiorcy, gdzie odpowiedzialność za spłatę zobowiązań może przejść na żyranta, jeśli spadkobiercy odrzucą spadek. Według prawa upadłościowego i kodeksu cywilnego, obowiązki te pozostają nawet w przypadku ogłoszenia upadłości przez głównego dłużnika.

Dane statystyczne pokazują, że przeciętnie żyranci ponoszą odpowiedzialność za długi w wysokościach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, co znacząco wpływa na ich własną zdolność kredytową. Dla przykładu, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferował w 2022 roku rządowe programy poręczeniowe, które zabezpieczały kredyty firmowe do 80% wartości zobowiązania.

Podsumowując, bycie żyrantem to poważne zobowiązanie, które może mieć długotrwałe konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne, dlatego decyzja o poręczeniu powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona dokładną analizą wszystkich aspektów umowy, najlepiej z użyciem kalkulatorów i opinii ekspertów z branży finansowej.

Czy po śmierci kredytobiorcy żyrant musi spłacać kredyt?

W Polsce temat związany z odpowiedzialnością żyranta za spłatę kredytu po śmierci kredytobiorcy jest niezwykle istotny i wymagający precyzyjnego zrozumienia. Żyrant, znany również jako poręczyciel, jest osobą, która zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, jeżeli kredytobiorca nie może tego zrobić. Rola poręczyciela jest szczególnie ważna, kiedy mamy do czynienia z instytucją taką jak „pożyczka z poręczycielem finanse w Polsce”.

W momencie śmierci kredytobiorcy, zobowiązania wobec banku nie znikają. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz umowami kredytowymi, które regulują kwestie poręczeń, odpowiedzialność za dług kredytobiorcy może przejść na spadkobierców lub, w określonych przypadkach, na żyranta. Jeśli spadkobiercy zdecydują się na przyjęcie spadku z długami, to oni w pierwszej kolejności będą odpowiedzialni za spłatę zobowiązania. Jednakże w przypadku, gdy spadkobiercy odrzucą spadek lub majątek dłużnika jest niewystarczający na pokrycie zobowiązań, bank ma prawo zwrócić się do żyranta o uregulowanie długu.

Należy również uwzględnić rodzaj kredytu. Przykładami mogą być kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny. W przypadku hipoteki, zobowiązanie może być pokryte sprzedażą nieruchomości, jednak gdy chodzi o zobowiązania niezabezpieczone, takie jak niektóre kredyty gotówkowe, sytuacja może być bardziej skomplikowana. Możliwe jest wtedy, że pełna odpowiedzialność spadnie na poręczyciela.

Warto zauważyć, że kredyt z poręczycielem często stosowany jest jako zabezpieczenie przez banki w sytuacjach, gdy zdolność kredytowa wnioskodawcy jest niska. W związku z tym poręczyciel nie tylko pomaga kredytobiorcy uzyskać kredyt, ale również sam podejmuje ryzyko odpowiedzialności finansowej.

Podstawowym obowiązkiem poręczyciela w takiej sytuacji jest pokrycie wszelkich niespłaconych rat, odsetek oraz dodatkowych opłat wynikających z umowy kredytowej. Aby uniknąć problemów, warto przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe oraz zapoznać się z wszelkimi warunkami poręczenia. Ponadto, poręczyciele powinni być świadomi, że ich własna zdolność kredytowa może zostać obniżona przez taki rodzaj zobowiązania.

Podsumowując, po śmierci kredytobiorcy żyrant jest zobowiązany do spłaty kredytu, jeśli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą tego uczynić. Jest to bardzo odpowiedzialne zobowiązanie, które może mieć długoterminowe konsekwencje finansowe. Aby minimalizować ryzyko, warto zasięgnąć porady eksperta kredytowego oraz dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem decyzji o poręczeniu.

Jak poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową żyranta?

Poręczenie kredytu, choć często jest nieocenioną pomocą dla kredytobiorcy, ma znaczący wpływ na zdolność kredytową żyranta. Oznacza to, że osoba pełniąca rolę poręczyciela (żyranta) staje się zobowiązana do spłaty kredytu w przypadku, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Dla instytucji finansowych poręczenie traktowane jest niemal jak kolejne zobowiązanie kredytowe żyranta.

Wpływ na zdolność kredytową:

 • Zmniejszenie zdolności kredytowej – Banki, oceniając zdolność kredytową żyranta, biorą pod uwagę kwotę poręczonego kredytu jako dodatkowe zobowiązanie finansowe. W efekcie zdolność kredytowa żyranta zostaje obniżona, co może utrudnić mu uzyskanie własnych kredytów w przyszłości.
 • Historia kredytowa – Poręczenie kredytu widnieje w rejestrach BIK i innych biur informacji kredytowej, co ma wpływ na scoring kredytowy. Wszelkie zaległości w spłacie tego kredytu będą notowane, co może negatywnie wpływać na historię kredytową żyranta.
 • Wzrost ryzyka kredytowego – Z punktu widzenia banku, osoba poręczająca kredyt ponosi większe ryzyko, co może odbić się na jej ocenach kredytowych oraz ofercie warunków kredytowych przy staraniu się o swoje zobowiązania.

Problematyka długoterminowa:

 • Poręczenie a własne zobowiązania – Jeśli żyrant planuje w przyszłości zaciągnięcie kredytu, na przykład hipotecznego, poręczenie może stanowić istotną przeszkodę. Banki zazwyczaj zakładają, że poręczyciel może być zobowiązany do spłaty poręczonego kredytu, co może zmniejszyć zdolność kredytową do takiego stopnia, że uzyskanie nowego kredytu będzie niemożliwe.
 • Potencjalne zadłużenie – W przypadku niespłacania kredytu przez kredytobiorcę, żyrant będzie zobowiązany do spłaty długu. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do zajęcia komorniczego majątku poręczyciela.

Eksperci kredytowi podkreślają również, że przed podjęciem decyzji o poręczeniu kredytu warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej lub skonsultować swoją sytuację z doradcą finansowym. Poręczyciel kredytu powinien być w pełni świadomy konsekwencji oraz potencjalnych zagrożeń związanych z taką decyzją. Podsumowując, „pożyczka z poręczycielem finanse w Polsce” może być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko dla żyranta, co bezwzględnie należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o poręczeniu.

Porównanie Banków Oferujących Kredyty z Poręczeniem


Bank Oprocentowanie Okres Kredytowania Wymagane Dokumenty Dodatkowe Uwarunkowania